Opakovací testy z ČJ a MA – červen 2 021

Napíši sem učivo, které se objeví v červnových testech. Můžete si začít vše doma opakovat a procvičovat. Pokud bude někdo potřebovat něco společně procvičit nebo znovu vysvětlit, každou středu je doučování. Pracujte s učebnicí, malými sešity, pracovními sešity, online cvičeními.

ČJ vyjmenovaná slova, slovní druhy, základní skladební dvojice, určitý a neurčitý tvar slovesa, určování pádu, čísla, rodu a vzoru u podstatných jmen, kategorie sloves ( osoba, číslo, způsob, čas), koncovky podstatných jmen, věta jednoduchá a souvětí ( + větné vzorce) – budeme psát v pátek 11.června

MA – písemné dělení do 1 000 000, pamětné počítání  ( 960 : 4, 760 x 5. . .  apod.), písemné násobení, porovnávání čísel do milionu,  zlomky, slovní úlohy ( jednoduchá + složená = 2 otázky), konstrukce a obvod trojúhelníku – budeme psát v pondělí 14.6. ( nebo v úterý 15.6.)